REZERVÁCIA UBYTOVANIA
Booking comslovenský magyar english

welya@welya.eu   |   +421 911 667 884

Ubytovaci poriadok

UBYTOVACÍ PORIADOK 

Vážení hostia, prosím  prečítajte si pozorne tento ubytovací poriadok.

 

Hosť,  ktorý si prenajme izbu, sa súčasne zaväzuje, že bude dodržiavať ubytovací poriadok. Ak ho poruší, vedenie penziónu má právo objednávku zrušiť.

1. V penzióne môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Za týmto účelom predloží na nahliadnutie pracovníkovi recepcie ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle Zákona č. 135/82 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v platnom znení a v zmysle Zákona č. 428/2008 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
2. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec) je povinný v zmysle Zákona č. 48/2008 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení vyplniť a odovzdať na recepciu úradné tlačivo o hlásení pobytu, predložené pri príchode pracovníkom recepcie, pričom všetky požadované údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne.
3. Prevádzkovateľ penziónu vydá ihneď pri nástupe na ubytovanie kľúč, kartu na elektrinu a diaľkové ovládanie od televízora.
4. Penzión poskytuje klientovi služby v rozsahu a kvalite určenej príslušnou vyhláškou o kategorizácii a zatrieďovaní ubytovacích a stravovacích zariadení, podľa ktorej je penzión zatriedený.
5. Ubytovanie v penzióne je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
6. Na základe objednaného ubytovania sa v deň príchodu môže hosť ubytovať v čase od 14.00 h do 20.00 h. Do tejto doby penzión pre hosťa izbu rezervuje, pokiaľ v objednávke nebola iná požiadavka a penzión ju potvrdil. Ak hosť do 20.00 h nenahlási svoj príchod, po 20.00 h môže penzión izbou voľne  disponovať, pokiaľ sa s hosťom nedohodne inak. V prípade, že hosť uhradil zálohovú platbu, je hotel povinný podržať rezerváciu do 21.00 h. Za predpokladu, že hosť nenastúpi na pobyt ani po tomto termíne, penzión nie je povinný zálohovú platbu v cene nocľahu za prvú noc vrátiť hosťovi.
7. Ak klient požiada o predĺženie ubytovania, môže mu penzión poskytnúť, ak mu vie vyhovieť, aj inú izbu, než  tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
8. Klient používa izbu počas doby, ktorú si dohodol s penziónom.
9. Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, odhlási klient svoj pobyt najneskôr do 10.00 hodiny posledného dňa, v tom istom čase uvoľní izbu. Ak tak klient neurobí v stanovenom termíne, penzión mu môže účtovať pobyt za nasledujúci deň.
10. Klient, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hodinou rannou, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.
11. Klient, ktorý požaduje ubytovanie pred 12.00 hodinou a izba sa preto nemohla predchádzajúcu noc prenajať, platí ubytovanie i za predchádzajúcu noc.
12. Klient si pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné poruchy a nedostatky ihneď nahlási na recepcii.
13. Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností chyžná, údržbár prípadne vedúci penziónu.
14. Penzión nezodpovedá  za veci prinesené klientom do ubytovacieho zariadenia, ako ani za škodu na odložených veciach, pokiaľ tieto veci neboli uložené na mieste na to vyhradenom.  Za peniaze, cenné veci a doklady zodpovedá penzión bez obmedzenia, ak ich prevzal do úschovy proti potvrdeniu.
15. Penzión nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, ale v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a pokoja v ubytovacích a odbytových priestoroch.
16. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka penziónu po zapísaní do knihy návštev v čase od 8.00 hodiny do 21.00 hodiny.
17. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka penziónu po zapísaní do knihy návštev aj v čase od 22.00 hodiny do 8.00 hodiny. V takomto prípade je hosťovi účtovaný ubytovací poplatok.
18. Pracovník penziónu nie je oprávnený podávať akékoľvek informácie o ubytovaných hosťoch tretím osobám (s výnimkou príslušníkov polície po ich legitimovaní sa a preukázaní opodstatnenosti požadovať tieto údaje) ani povoliť návštevu tretej osoby hosťa bez jeho súhlasu.
19. Penzión zabezpečí pri ochorení alebo zranení klienta poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.
20. Na izbe alebo v spoločenských miestnostiach penziónu klient nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do telefónnych prístrojov, rozhlasových alebo televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
21. Na izbe alebo v spoločných priestoroch penziónu klient nesmie fajčiť tabakové výrobky. Fajčenie je povolené výhradne len na vyznačených miestach.
22. V objekte penziónu a osobitne na izbe nie je klientovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta (holiace strojčeky, sušiče vlasov, nabíjačky na bežné spotrebné elektrické prístroje, notebooky a pod.)
23. V objekte  penziónu a osobitne na izbe nie je klientovi povolené nosiť si jedlo a nápoje z iných zariadení, reštaurácií, obchodov, ani z domu a nie je povolené si variť na izbe, prípadne zohrievať bez povolenia vedúceho penziónu. Za porušenie tohto ustanovenia hrozí pokuta vo výške 100,- EUR a možnosť okamžitého zrušenia pobytu.
24. V prípade požiaru je klient povinný riadiť sa pokynmi zodpovedných pracovníkov (v zmysle požiarneho evakuačného plánu) a po príchode jednotky PO pokynmi veliteľa zásahu.
25. Klient sa nesmie na izbe ani chodbách hotela hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny program. V čase od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny je povinný dodržiavať nočný pokoj.
26. So súhlasom prevádzkovateľa (vedúceho, resp. zástupcu) sa môžu organizovať spoločenské akcie i po 22.00 hod., a to v priestoroch na to určených, nie však na izbách.
27. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 15 rokov veku bez dozoru dospelých na izbe, chodbách a v ostatných spoločenských priestoroch penziónu.
28. Ubytovanie domácich zvierat nie je povolené.  Pre pobyt domácich zvierat je potrebný súhlas vedenia penziónu. Zvieratám je zakázaný vstup do tých priestorov a pobyt v nich, kde sú skladované potraviny, pripravované alebo podávané jedlá a nápoje. Psi musia nosiť vo všetkých verejných priestoroch hotela náhubok a musia byť vedené na vôdzke. Nie je dovolené, aby zvieratá boli v hotelových priestoroch, a to vrátane hotelovej izby, ponechávané bez dozoru ubytovaného hosťa (majiteľa alebo sprevádzajúcej osoby). Zvieratá nesmú odpočívať – ležať na lôžku alebo na ostatnom zariadení, ktoré slúži pre odpočinok hosťa. Nie je povolené používať sprchu alebo umývadlo na kúpanie alebo umývanie zvierat. Na kŕmenie zvierat sa nesmie používať inventár, ktorý slúži na prípravu alebo podávaniu pokrmov hosťom. Osoba, ktorá sprevádza zviera, zodpovedá za dodržiavanie nočného pokoja v čase od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny a znáša zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom na majetku penziónu.
29. Ubytovanie domácich zvierat je za poplatok podľa cenníka. Poplatok nie je uhrádzaný v prípade vodiacich psov zrakovo postihnutých osôb, ak nebolo dohodnuté inak.
30. Klientovi nie je povolené brať na izbu športové náradie a predmety, na ktorých úschovu je vyhradené iné miesto.
31. Klient má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských miestností. Za všetky škody spôsobené na majetku penziónu zodpovedá klient podľa platných predpisov.
32. Klient je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče a zhasnúť osvetlenie miestností, uzatvoriť okná a pri odchode zavrieť dvere a kľúč spolu s diaľkovým ovládaním a karty od elektriny odovzdať na recepcii.
33. Klient platí účet za ubytovanie pred príchodom, ak nebolo dohodnuté inak.
34. Za ubytovanie a ostatné služby je klient povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom, ktorý je k dispozícii u pracovníka recepcie penziónu.
35. Parkovisko penziónu je využiteľné za poplatok, nie je strážené.
36. Za stratu kľúča od izby je účtovaný poplatok podľa platného cenníka.
37. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti penziónu prijíma vedenie penziónu.
38. Kniha prianí a sťažností je k dispozícii na prístupnom mieste recepcie penziónu.
39. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie penziónu má právo odstúpiť od zmluvy a poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.
40. Tento ubytovací poriadok je k dispozícii klientom na izbách a recepcii penziónu na viditeľnom mieste.
41. Storno poplatky –  objednávateľ má kedykoľvek pred začatím čerpania služieb od zmluvy odstúpiť a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia ubytovaciemu zariadeniu. Po odstúpení zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť nasledovné storno poplatky:
a) skutočne vzniknuté náklady 10€ ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote do 46 dní pred termínom nástupu do ubytovacieho zariadenia.
b) skutočne vzniknuté náklady najmenej však 25% z celkovej ceny objednaných služieb, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 45-29 dní pred termínom nástupu do ubytovacieho zariadenia,
c) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50% z celkovej ceny objednaných služieb, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 28-15 dní pred termínom nástupu do ubytovacieho zariadenia,
d) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 75% z celkovej ceny objednaných služieb, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 14-6 dní pred termínom nástupu do ubytovacieho zariadenia,
e) vo výške 100% z celkovej ceny objednaných služieb, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 5 a menej dní pred termínom nástupu do ubytovacieho zariadenia.  
42. Storno poplatky pri akciách a ubytovacích balíkoch sa riadia podľa aktuálnej akcie. Penzión si vyhradzuje právo na vyžiadanie 25% nevratnej zálohy za rezerváciu ubytovania v akcii, a pri last minute akciách vyžiadanie úhrady 100% ceny za last minute akciu.
 

V Štúrove , 01.01.2018

Dôležité telefónne čísla na hotelovom telefóne:                                                      

Recepcia         100